RODO

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), informujemy że:

▪ Administratorem Pani/ Pana danych jest LEZUKA TRANSPORT SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, ul. Aleja Na Stadion 50 lok. 212, 25-127 Kielce. Kontakt: ul. Aleja Na Stadion 50 lok. 212, 25-127 Kielce, przez e-mail biuro@lezukabus.pl, telefonicznie +48 575710002. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby firmy lub poprzez adres e-mail.

▪ Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

– zawarcia, organizacji oraz wykonania umowy przewozu,

– współpracy handlowej z innymi podmiotami świadczącymi usługi przewozu osób oraz paczek,

– wykonywania ważnych obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), a także kontroli realizacji usług lub odpowiedzialności cywilnoprawnej względem innych osób fizycznych,

– dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

– zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (cele dowodowe),

– ochrony mienia firmy,

– tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

– marketingu własnych usług,

▪ Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat. W przypadku gdy dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa ich okres przechowywania może zostać przedłużony.

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą między innymi:

1. Partnerzy handlowi administratora tj. inne firmy organizujące oraz realizujące przewozy pasażerskie oraz paczek.

2. Pracownicy biura rachunkowego na skutek zlecenia prowadzenia księgowości firmy.

3. Pracownicy administratora danych osobowych, w tym kierowcy firmy zajmujący się realizacją umów przewozu.

4. Inni administratorzy, którzy przetwarzają dane we własnym imieniu: podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, podatkową, ubezpieczeniową oraz płatniczą (banki), firmy informatyczne, świadczące wsparcie IT, firmy marketingowe, reklamowe, a także kancelarie prawne, serwisy internetowe pośredniczące w sprzedaży biletów, firmy i przedsiębiorstwa traktowane jako zleceniodawcy.

5. Organy i urzędy państwowe upoważnione do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością administratora.

6. Policja, Straż Miejska i inne organy ścigania o ile wystąpią o ujawnienie danych.

7. Sąd o ile wystąpi o ujawnienie danych lub w sytuacji kiedy firma będzie stroną postępowania, a posiadane dane wskażą istotne dla sprawy okoliczności, fakty.

▪ Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f rozporządzenia tj. Pani/Pana zgoda oraz konieczność realizacji zawartej umowy, uzasadniony interes firmy oraz ciążący na firmie obowiązek prawny.

▪ Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

▪ Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

▪ Pani/Pana dane będą poddane profilowaniu.

▪ Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Jest też niezbędne dla realizacji obowiązków administratora. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania usługi.

▪ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.