REGULAMIN

Dokonanie rezerwacji przejazdu jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie z przewoźnikiem: LEZUKA TRANSPORT SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, ul. Aleja Na Stadion 50 lok. 212, 25-127 Kielce . Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przejazdów jest LEZUKA TRANSPORT SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, ul. Aleja Na Stadion 50 lok. 212, 25-127 Kielce

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w RODO zawartej na niniejszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do dokonania rezerwacji. Pasażer, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Przewoźnik realizuje przewozy międzynarodowe.

Przejazdy są realizowane z wybranego adresu pod wybrany adres w miastach, które znajdują się w obsługiwanej przez Przewoźnika strefie.
Przejazdy mogą być również realizowane z innych punktów. Wymaga to telefonicznego uzgodnienia i potwierdzenia ze strony Przewoźnika.

Pasażer dokonuje rezerwacji w następujący sposób:
a) na stronie internetowej podając dane osobowe, dane dotyczące przejazdu, dane do kontaktu oraz akceptując regulamin i wnosząc opłatę za przejazd,
b) mailowo poprzez adres biuro@lezukabus.pl

Rezerwacje zostają przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Przewoźnika oraz wniesieniu opłaty za przejazd. Potwierdzenie zostaje wysłane na adres e-mail oraz na wskazany nr telefonu.
Rezerwacji dokonuje się podając Pasażera. Jeżeli do pojazdu będzie chciała wsiąść osoba legitymująca się innymi danymi niż podane podczas rezerwacji, Przewoźnik może odmówić jej zabrania. Przewoźnik ma prawo sprawdzić imię i nazwisko Pasażera z dokumentem zawierającym zdjęcie potwierdzające jego tożsamość.

Opłatę za przejazd można wnieść przelewem na konto wskazane przez Przewoźnika.
W przypadku gdy Pasażer znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Przewoźnik może odmówić wykonania usługi transportowej. Przewoźnik zastrzega, że w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niedopełnienia usługi oraz sytuacja taka będzie potraktowana jako rezygnacja z przejazdu przez Pasażera. Skutkuje to również utratą kwoty wpłaconej w wysokości ceny biletu przez Pasażera.

Pasażer otrzymuję fakturę VAT za przejazd. Faktura VAT zostanie wysłana za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Pasażera podczas składania zamówienia.

Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za posiadanie wszelkich potrzebnych podczas podróży dokumentów. Powinien być przygotowany do ewentualnej kontroli celnej, policyjnej lub jakichkolwiek innych służb. Przewoźnik zastrzega, że może zrezygnować z oczekiwania na Pasażera poddanego indywidualnej kontroli.

Pasażerowie są zobowiązani do zachowywania się w sposób nieuciążliwy dla innych uczestników przejazdu. W pojazdach zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia papierosów a także e-papierosów itp.

W przypadku jeśli Pasażer nie przestrzega regulaminu, kierowca ma prawo odmówić wykonania lub dokończenia przewozu. Przewoźnik zastrzega, że w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niedopełnienia usługi.

Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone szkody Przewoźnikowi lub innym pasażerom, a w szczególności uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu. Jeśli Pasażer doprowadzi do wyłączenia pojazdu z użytku, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przestoju w kwocie 6000zł (sześć tysięcy 00/100) brutto za każdą dobę. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wykonać przejazd w zaplanowanym czasie i dowieźć pasażera oraz jego bagaż na uzgodnione miejsce. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, opóźnienia lub odwołanie przejazdu w wyniku siły wyższej (np. klęsk żywiołowych, nieprzejezdnych dróg, awarii pojazdu, choroby kierowcy lub zamknięcia granic).

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera. W takiej sytuacji może zostać naliczona dodatkowa opłata za zmianę trasy przejazdu.

Przewoźnik odpowiada nie odpowiada za bagaż Pasażera.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania rezerwacji innemu Przewoźnikowi.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

W okresie od 1 grudnia do 15 stycznia nie obowiązują zniżki oraz akcje promocyjne.

ZMIANA TERMINU REZERWACJI
Zmiana terminu rezerwacji odbywa bez żadnych konsekwencji do 7 dni przed wyjazdem. Przewoźnik zmieni termin przewozu na termin wskazany przez Pasażera o ile będzie to możliwe. Aby zmienić termin rezerwacji należy skontaktować się z Przewoźnikiem telefonicznie na numer +48 575710002.

Zmiana terminu jest skuteczna od momentu potwierdzenia zmiany przez przewoźnika.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH PASAŻERA
Bezpłatna zmiana danych osobowych w rezerwacji dostępna jest do 2 dni przed wyjazdem. Zmiana danych Pasażera na 24h przed wyjazdem jest płatna 50,00 zł.


REZYGNACJA Z PRZEJAZDU
Dokonanie rezerwacji jest formą umowy między konsumentem, a przewoźnikiem, która zawierana jest na odległość w szczególnej formie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. pasażerowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w terminie 14 dni nie ma zastosowania w odniesieniu do umów przewozu osób zawartych przez Internet, bowiem dokonanie rezerwacji ma charakter bezzwrotny i należy do kategorii umów, które są wyjęte spod prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Rezygnacja z umowy przejazdu opłaconej za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego powoduje konieczność uregulowania płatności za przejazd w następujących wartościach:

a) Rezygnacja do 7 dni przed wyjazdem – brak opłat
b) Rezygnacja do 3 dni poprzedzających wyjazd – 50%
c) Rezygnacja w dniu poprzedzającym wyjazd i w dzień przejazdu – 100%

W takim przypadku zostanie wystawiona faktura korekta, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Pasażera i stosowna kwota zostanie zwrócona na konto Pasażera.

BAGAŻ / PRZESYŁKI
Przewoźnik zaleca opisywanie bagażu imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu.

W cenę przewozu wliczone jest prawo do przewozu bagażu:
a) Bagaż podręczny do 5kg – 1szt.
b) Bagaż w przestrzeni bagażowej, którego waga nie przekracza 40kg o maksymalnych wymiarach 75x50x30cm – 1szt.

Zabranie większej ilości bagażu jest możliwe, ale ze względu na ograniczoną powierzchnię bagażową wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z przewoźnikiem. Dodatkowy bagaż może być objęty indywidualnie wyliczoną dopłatą. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadprogramowego bagażu.

Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zawartość swojego bagażu. Zabrania się przewozu rzeczy, zabronionych w którymkolwiek z krajów, przez który przebiega trasa przejazdu (np. alkoholu, papierosów, narkotyków).

W razie uzasadnionego podejrzenia przewożenia rzeczy zabronionych Przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

Przewoźnik nie odpowiada za ewentualne kontrole oraz konfiskatę bagaży i przesyłek przez służby celne oraz policję.
Przewoźnik dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie przedmioty przewożone przez pasażera dotarły na miejsce w stanie nienaruszonym. Przewoźnik nie posiada ubezpieczenia na przewożone wartościowe przedmioty oraz nie odpowiada za nieumyślne ich uszkodzenia. Pasażer ma możliwość ubezpieczenia przewożonych przedmiotów wartościowych we własnym zakresie.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe. Po 7 dniach wszystkie przedmioty pozostawione, po które nie zgłosiła się osoba uprawniona zostaną bezpowrotnie usunięte.


REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu lub bagażu można kierować na adres e-mail: biuro@lezukabus.pl. Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania roszczenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacji należy możliwie najdokładniej opisać zaistniałe zdarzenia i okoliczności, których dotyczy reklamacja.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, datę przejazdu, numer telefonu oraz adres e-mail z jakiego była dokonywana rezerwacja oraz adres e-mail lub pocztowy na który ma być skierowana odpowiedź. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.